වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
උන් එදා කළ රඟ දුටොත්...

උන් එදා කළ රඟ දුටොත්...