වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
2016- 2017 රණ තිසර සම්මානය

රණ තිසර සම්මානය -2016

රොබින් ප්‍රනාන්දු

සුවිනීතා වීරසිංහ 


ජනප්‍රිය චිත්‍රපටය

පත්තිනි 


රණ තිසර සම්මානය -2017


ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකශ්‍රියාණි අමරසේන


ජනප්‍රිය චිත්‍රපටය

ධර්ම යුද්ධය