වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
2016- 2017 රණපාල බෝධිනාගොඩ සාහිත්‍ය සම්මානය

රණපාල බෝධිනාගොඩ සාහිත්‍ය සම්මානය - 2016

ලක්ෂ්මන් වික්‍රමසිංහ

 


රණපාල බෝධිනාගොඩ සාහිත්‍ය සම්මානය - 2017

මහාචාර්ය ඩයස් ගුණරත්න