වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
2016 හොඳම වේශ නිරූපණය

2016 හොඳම වේශ නිරූපණය

සරිගම / විදුර අබේධීර

මායා - නලින් ප්‍රේමතිලක

සයපෙති කුසුම - ප්‍රියන්ත එස්. වන්නිනායක

සරිගම - විදුර අබේධීර


2017 හොඳම වේශ නිරූපණය

ආලෝකෝ උදපාදි / ජයන්තා රණවක

ආලෝකෝ උදපාදි - ජයන්තා රණවක

නිම්නයක හුදකලාව - කුමාර ගලහිටියාව

28 - නාරද තොටගමුව


2016 හොඳම ශබ්ද පරිපාලනය

සරිගම / අරුණ ප්‍රියන්ත කළුආරච්චි

මෝටර් බයිසිකල් - අරුණ ප්‍රියන්ත කළුආරච්චි

මායා - ප්‍රවීන් ජයරත්න

සරිගම - අරුණ ප්‍රියන්ත කළුආරච්චි


2017 හොඳම ශබ්ද පරිපාලනය

ආලෝකෝ උදපාදි / සසික රුවන් මාරසිංහ

ආලෝකෝ උදපාදි - සසික රුවන් මාරසිංහ

සුළඟ ගිනි අරන් - අරුණ ප්‍රියන්ත කළුආරච්චි

බන්ධනය - ප්‍රවීන් ජයරත්න


2016 සංගීත අධ්‍යක්ෂණය

මෝටර් බයිසිකල් / අජිත් කුමාරසිරි

මෝටර් බයිසිකල් / අජිත් කුමාරසිරි

ඇගේ ඇස අග - චිත්‍රාල් සෝමපාල

මෝටර් බයිසිකල් - අජිත් කුමාරසිරි


2017 සංගීත අධ්‍යක්ෂණය

සරිගම - රෝහණ විරසිංහ

ප්‍රේමය නම් / ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ

ප්‍රේමය නම් - ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ

නිම්නයක හුදකලාව - ලක්ෂ්මන් ජෝශප් ඩී සේරම්

28 - දේශක බමුණුමුල්ල