වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 02 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
මතු දකින සිනමාවේ මෞලි මංගල්‍යය